Stadgar


 

Stadgar för RSK/NOLLTOLERANS Mäns Våld mot Kvinnor
1. Firma
Föreningens firma skall vara stoppa mäns våld mot kvinnor.
2. Säte
Föreningen har sitt säte i Göteborg.
3. Ändamål
Föreningens syfte skall vara att med från allmänheten, kommuner, stat och företag insamlade medel främja information och upplysning om våld mot kvinnor och barn.
4. Verksamhet
Föreningen skall idka näring, det vill säga att målet är att insamlade medel efter avdrag för kostnader skall täcka utgifter för kurser, föredragshållare etc.
5. Medlemskap
Alla myndiga privatpersoner som så önskar kan efter omröstning vid ordinarie styrelsemöte bli medlemmar. Utträde sker när medlem så önskar. Uteslutning av medlem kan ske efter beslut vid styrelsemöte.
Skäl för uteslutning kan vara störande eller olämplig uppträdande, eller åsidosättande av föreningens regler eller syfte.
6. Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår.
7. Revisorer
Att granska föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltningsberättelse utses en godkänd revisor. Revisorn väljs vid ordinarie föreningsstämma.
8. Beslutande organ
Beslutande organ skall vara föreningsstämmans beslut.
Ordinarie föreningsstämma skall hållas 1 gång per år.
Vid ordinarie föreningsstämma skall val av styrelse och revior ske, liksom val av suppleanter till dessa. Dessutom skall stämman i samråd med föreningens revisor avgöra om man kan godkänna styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltning.
9. Kallelse
Kallelse till föreningsstämman sker genom brev till medlemmarna, utsända senast 1 månad före ordinarie stämma och senast 2 veckor före extra stämma.
10. Rösträtt
Alla medlemmar äger rätt att rösta i föreningens möte.
11. Styrelse
Styrelse skall bestå av ordförande, kassör och sekreterare med var sin suppleant. Styrelsens uppgift skall vara att sköta föreningens verksamhet, maknadsföring och räkenskaper. Styrelsen äger rätt att kalla till styrelsemöte när så påkallas. Ordinarie styrelsemöte skall hållas inom sex (6) månader efter ordinarie föreningsstämma.
12. Stadgeändring
Eventuella ändringar av föreningens stadgar skall för att vara giltiga ha beslutats vid ordinarie föreningsstämma/extrastämma.

13. Upplösning

Vid avslutande av föreningen efter beslut vid föreningsstämma, eller genom att SFI säger upp kontrollgirokontot skall ev. innestående medel skänkas till kvinnojouren.